Bezpätkové písmo - nemá žiadne rozšírenie. Bezpätkové písmo je jednoduchšie a technické. Pätky budeš márne hľadať napríklad u známeho fontu - Arial.
Firemná identita (corporate identity)je kľúčovým prvkom obrazu spoločnosti. Patria tu všetky vizuálne aspekty a dizajnové prvky od loga cez aktivity na sociálnych sieťach až po kancelárske potreby. Vďaka silnej firemnej identite je značka ľahko rozpoznateľná. Firemná identita sa skladá z dvoch zložiek - z dizajnovej zložky a celkovej firemnej osobnosti. Teda to, kým značka naozaj je. Ide o hodnoty, firemnú kultúru, internú a externú komunikáciu značky.
Ikony - v grafike nahrádzajú text, zvýrazňujú vlastnosti, označujú kategóriu produktu, upresňujú rubriku alebo charakterizujú cieľovú skupinu. Ikony je možné získať na špeciálnych stránkach zameraných na webovú grafiku alebo ich vytvára grafik na mieru.
Linoryt - je grafická technika, pri ktorej sa do linolea vyrýva obraz v negatíve. Vyznačuje sa maximálnym svetelným kontrastom tmavých a svetlých plôch, jasnosťou tvarov a jednoznačnosťou výtvarnej reči. Technika sa zameriava skôr na plochy než línie.
Logo - je grafická značka, ktorú tvorí názov a piktogram. 
Logotyp - je originálne spracovaný názov spoločnosti alebo značky výrobkov, pri ktorých bolo použité iba písmo bez piktogramu, napríklad Google a Coca Cola.
Marketingová stratégia - je strategickým dokumentom podniku, odvíja sa od nej marketingový plán a všetky marketingové aktivity. V stratégii sú ukotvené základné dôvody prečo a čo/aké produkty a značku chce uvádzať na trh, jej základné hodnoty, ciele a imidž.
Pätkové písmo - má tzv. pätky, ktoré rozširujú ukončenie písmena. Najznámejším zástupcom je font - Times New Roman
Pattern - je opakujúci sa vzor.
Piktogramy - sú štylizované obrázky alebo nákresy, ktoré symbolizujú niečo konkrétne, napríklad vec, kategóriu alebo činnosť. Stretneš sa s nimi v športe (jednotlivé športové disciplíny) alebo na mapách (ubytovanie, reštaurácie, zastávky). Piktogramy sa tiež často používajú v orientačných systémoch a patria tu napríklad aj dopravné značky.
Rastrové súbory - sú obrázky vytvorené z pixelov. Pixely sú malé farebné štvorce, ktoré vo veľkom množstve dokážu vytvoriť obrázky s vysokým detailom, napríklad fotografie. S rastúcim množstvom pixelom rastie priamo úmerne aj kvalita obrázku.
Slepotlač - je razba pomocou raznice bez fólie na papier. Grafika je z jednej strany vystúpená a z druhej strany vrazená do papiera.
UI dizajn - pochádza zo slovného spojenia User Interface, čo v slovenčine znamená užívateľské rozhranie. Je to oblasť dizajnu zameraná na vývoj rozhrania aplikácie, webu alebo softvéru. Zaoberá sa farebnou škálou, typografickými prvkami, vizuálnym dizajnom i rozložením prvkov. Jednoducho povedané, je to to, ako webová stránka, e-shop alebo mobilná aplikácia vyzerá, ako sú jednotlivé prvky a elementy navrhnuté, ako interagujú medzi sebou a ako na to reaguje užívateľ.
UX dizajn - pochádza zo slovného spojenia User experience, teda užívateľská skúsenosť. Je to najmä oblasť dizajnu, ktorá sa venuje pocitom a zážitkom človeka pri interakcii s webovou stránkou, aplikáciou alebo softvérom. Skúma, čo človek zažíva pri návšteve webu, e-shopu alebo aplikácie. UX skúma cieľovú skupinu užívateľov, interakčný dizajn, tvorbu prototypov a wireframov alebo scenáre. Zisťuje, či človek dokáže jednoducho a rýchlo nájsť informácie na webe, objednať si produkt bez problémov.
Vektrové súbory - používajú na vytvorenie obrázka matematické vzorce, čiary a krivky s pevnými bodmi na mriežke. Vektorový súbor neobsahuje pixely. Matematické vzorce vektorového súboru zachytávajú na vytvorenie obrázka tvar, ohraničenie a farbu výplne. Keďže sa matematický vzorec dokáže kalibrovať na ľubovoľnú veľkosť, tak aj vektorový obrázok sa môže zväčšovať a zmenšovať bez toho, aby to ovplyvnilo jeho kvalitu.
Wireframe - je úvodný návrh štruktúry a funkčnosti webu. Definuje každú sekciu, obsah a funkčnosť pred tvorbou dizajnu samotnej webovej stránky. Wireframe neobsahuje žiadne konkrétne farby, fonty alebo grafické prvky, no vďaka nemu si klient dokáže lepšie predstaviť, aké sekcie, texty a funkčnosť bude jeho nová webstránka obsahovať.